Cách quy đổi tuổi của chó mèo và tuổi của người

Cách quy đổi tuổi của chó

Tuổi của chó Tuổi của người
2 tháng tuổi 2 tuổi
4 tháng tuổi 6 tuổi
6 tháng tuổi 10 tuổi
8 tháng tuổi 12 tuổi
10 tháng 14 tuổi
1 năm 16 tuổi
1 năm 6 tháng 20 tuổi
2 năm 24 tuổi
Từ 3-15 năm 1 năm quy đổi bằng 4 tuổi
Từ năm 16 1 năm quy đổi bằng 8 tuổi

Cách quy đổi tuổi của mèo

Tuổi của mèo Tuổi của người

2 tháng

3 tuổi
4 tháng 6 tuổi
6 tháng 9 tuổi
8 tháng 11 tuổi
10 tháng 13 tuổi
1 năm 15 tuổi
2 năm 24 tuổi
3 năm 28 tuổi
Thêm 1 năm

tương đương với 4 tuổi

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI