Giáo trình: Vi sinh vật học thú y – TS. Phạm Hồng Sơn

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH

Biên soạn: TS. Nguyễn Hồng Sơn
Nhà Xuất Bản Đại Học Huế, Huế – 2005

Nội dung:

Phần 1. Vi khuẩn học thú y
Chương 1. Trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện
A. Họ Trực khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae
Enterobactericeae và bệnh truyền nhiễm
1. Escherichia coli
2. Escherichia coli và trúng độc thực phẩm
3. Salmonella và bệnh truyền nhiễm
4. Salmonella và trúng độc thực phẩm
5. Trực khuẩn lỵ Shigella và bệnh truyền nhiễm
6. Edwardsiella và bệnh truyền nhiễm
7. Yersinia và bệnh truyền nhiễm
8. Yersinia và trúng độc thực phẩm
9. Klebsiella và bệnh truyền nhiễm
10. Các vi khuẩn khác thuộc họ Enterobacteriaceae
B. Phẩy khuẩn (họ Vibrionaceae)
C. Họ Pasteurellaceae

Chương 2. Trực khuẩn Gram âm hiếu khí
A. Pseudomonas (họ Pseudomonadaceae)
B. Bordetella và bệnh cảm nhiễm
C. Brucella và bệnh cảm nhiễm
D. Francisella và bệnh cảm nhiễm
E. Những trực khuẩn Gram âm hiếu khí khác

Chương 3. Cầu khuẩn và trực khuẩn Gram âm hiếu khí (Họ Neisseriaceae)

Chương 4. Trực khuẩn và cầu khuẩn Gram âm yếm khí (Họ Bacteroidaceae và họ Veillonellaceae)

Chương 5. Xoắn thể Gram âm hiếu khí hoặc vi hiếu khí

Chương 6. Xoắn khuẩn (Spirochaeta)

Chương 7. Cầu khuẩn Gram dương
A. Họ Micrococcaceae: Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus)
B. Liên cầu khuẩn và các cầu khuẩn Gram dương khác ngoài họ Micrococcaceae và bệnh truyền nhiễm

Chương 8. Trực khuẩn Gram dương sinh nha bào
A. Chi Bacillus (Trực khuẩn Gram dương hiếu khí sinh nha bào)
B. Chi Clostridium (Trực khuẩn Gram dương yếm khí sinh nha bào)

Chương 9. Trực khuẩn Gram dương không sinh nha bào
A. Chi Listeria và bệnh truyền nhiễm
B. Chi Erysipelothrix và bệnh truyền nhiễm
C. Chi Renibacterium và bệnh truyền nhiễm
D. Chi Lactobacillus (vi khuẩn lactic)

Chương 10. Các vi khuẩn liên quan xạ khuẩn (trực khuẩn có xu hướng sinh nhánh)
A. Chi Corynebacterium
B. Chi Mycobacterium và bệnh truyền nhiễm
C. Chi Actinomyces và bệnh truyền nhiễm
D. Những bệnh cảm nhiễm vi khuẩn khác (Dermatophilus, Rhodococcus và Nocardia)
E. Các chi liên quan xạ khuẩn khác (không gây bệnh)

Chương 11. Các Mycoplasma

Chương 12. Rickettsia (Bộ rickettsiales)
A. Đặc điểm chung của Rickettsiales
B. Họ Rickettsiaceae và bệnh truyền nhiễm
C. Họ Bartonellaceae và bệnh truyền nhiễm
D. Họ Anaplasmataceae và bệnh truyền nhiễm

Chương 13. Chlamydia (Bộ Chlamydiales)

Phần 2. Virus học thú y

Chương 1. Các virus DNA một sợi (không có ao ngoài)
A. Circovirus (họ Circoviridae)
B. Parvovirus (họ Parvoviridae)

Chương 2. Các virus DNA hai sợ không có áo ngoài
A. Adenovirus (Họ Adenoviridae)
B. Papillomavirus (Họ Papillomaviridae)
C. Polyomavirus (Họ Polyomaviridae)
D. Iridovirus (họ Iridoviridae)

Chương 3. Các virus DNA có áo ngoài
A. Poxvirus (họ Poxviridae)
B. Asfarvirus (Họ Asfarviridae)
C. Herpesvirus (Họ Herpesviridae)
D. Baculovirus (họ Baculoviridae)

Chương 4. Các Virus có Enzyme phiên ngược (RT)
A. Hepadnavirus (họ Hepadnaviridae)
B. Retrovirus (họ Retroviridae)

Chương 5. Các virus RNA một sợi âm (có áo ngoài) hình cầu
A. Orthomyxovirus (họ Orthomyxoviridae)
B. Paramyxovirus (Họ Paramyxoviridae)
C. Bunyavirus (họ Bunyaviridae)
D. Arenavirus (họ Arenaviridae)

Chương 6. Các virus RNA một sợi âm (có áo ngoài) hình que
A. Rhabdovirus (họ Rhabdoviridae)
B. Filovirus (Họ Filoviridae)
C. Bornavirus (Họ Bornaviridae)

Chương 7. Các virus RNA một sợi dương có áo ngoài
A. Coronavirus (Họ Coronaviridae)
B. Arterivirus (Họ Arteriviridae)
C. Togavirus (Họ Togaviridae)
D. Flavivirus (Họ Flaviviridae)

Chương 8. Các virus RNA một sợ (dương) không có áo ngoài
A. Calicivirus (Họ Caliciviridae)
B. Picornavirus (Họ Picornaviridae)
C. Astrovirus (Họ Astroviridae)

Chương 9. Virus RNA hai sợi (không có áo ngoài)
A. Reovirus (họ Reoviridae)
B. Birnavirus (Họ Birnaviridae)

Chương 10. Prion và bệnh xốp nxo truyền nhiễm
A. Prion hay yếu tố gây bệnh xốp não truyền nhiễm (transmissible spongiform encephalopathy agent)
B. Bệnh xốp não truyền nhiễm (transmissible spongiform encephalopathy)

Phần 3. Nấm (chân khuẩn học) thú y

Chương 1. Đại cương về bệnh nấm

Chương 2. Bệnh nấm nội tạng và nấm bệnh nguyên

Chương 3. Bệnh nấm bề mặt và nấm bệnh nguyên

Chương 4. Bệnh nấm ở ngư giới

Chương 5. Bệnh trúng độc nấm và nấm bệnh nguyên

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHĂN NUÔI MIỄN PHÍ

Share This Post

Post Comment