Sơ đồ trang web.

Phát triển nội dung website chăn nuôi:

1. Thông tin chăn nuôi

Tình hình dịch bệnh

Tin chăn nuôi trong ngày

2. Kỹ thuật chăn nuôi

3. Giống vật nuôi

4. Thức ăn chăn nuôi

5 Thuốc Thú Y

6. Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi

7. Doanh nghiệp thuốc thú y

8. Doanh nghiệp con giống

9. Tài liệu chăn nuôi thú y

10. Văn bản pháp luật