Bài viết mới nhất.

Bò lai Sind

Bò lai Sind là kết quả tạp giao giữa bò Redsindhi hoặc bò Sahiwal…